ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

icon

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

icon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ

icon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ

icon

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

icon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

icon

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

icon

ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

icon

ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

icon

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

icon

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

icon

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ