Δημοσιονομικοί Καταλογισμοί – Αντικειμενική Ευθύνη Π.Ο.Υ.

Αναλυτική Παρουσίαση Θεματικής Ατζέντας 

 1. Έννοια ελλείμματος
 • Ο προσδιορισμός της έννοιας του ελλείμματος βάση του άρθρου 152 Ν. 4270/2014 και την ΥΠΕΣΔΔΑ – ΕΔΕΧΥ
 • Διαδικασίες Λογιστικού των Ο.Τ.Α. 2001
 • Νομολογία
 1. Υπαιτιότητα
 • Αποφάσεις Ελ.Συν.Ολομέλειας και  Τμήματος IV 
 1. Καταλογισμός υπολόγων
 • Από τους οικείους διατάκτες
 • Από το ΕΛΣΥΝ
 1. Προσαυξήσεις
 • Η επιβολή των προσαυξήσεων κατ’ ενάσκηση δέσμιας
  αρμοδιότητας 
 • Περίπτωση βαρειάς αμέλειας
 1. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
 • Tο συνταγματικό δικαίωμα του διοικουμένου για
  προηγούμενη ακρόασή του από τη Διοίκηση
 • Η κλήση σε απολογία στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας
 1. Τεκμήριο αθωότητας
 • Πότε ισχύει
 1. Νομική προστασία υπαλλήλων και αιρετών
 • Νομοθετικό καθεστώς
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Υποθέσεις για τις οποίες παρέχεται νομική υποστήριξη
 • Τρόπος παροχής της νομικής υποστήριξης
 • Κάλυψη εξόδων. Αμοιβή δικηγόρου
 • Διαδικασία
 1. Ένδικα Μέσα
 • Άρθρο 152 του Ν. 4700/21

Δήλωση Συμμετοχής
¨Δημοσιονομικοί Καταλογισμοί – Αντικειμενική Ευθύνη Π.Ο.Υ.”

Στοιχεία 1ου Συμμετέχοντα

Separator1

Στοιχεία 2ου Συμμετέχοντα

Στοιχεία 3ου Συμμετέχοντα

Separator2

Δημοσιονομικοί Καταλογισμοί - Αντικειμενική Ευθύνη

Στοιχεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με την επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Leave a comment