ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Έκπτωση του Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει δημόσιας σύμβασης κυρωθείσας με νόμο. Loading... Taking too long? Reload [...]

Continue Reading

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 60% ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ

Ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78/18-05-2021) Αρ. 123 Η παρ. 2. α. του άρθρου 6του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν [...]

Continue Reading