ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 60% ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ

Ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78/18-05-2021) Αρ. 123 Η παρ. 2. α. του άρθρου 6του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν [...]

Continue Reading