Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 55
Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

Leave a comment