Ν. 4797/2021 (ΦΕΚ 66/23-4-2021)

 

Άρθρο 46

Νέα απαλλαγή από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα

 

Στο άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), προστίθενται παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, που καθορίζονται με την απόφαση η οποία προβλέπεται στην παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί παραχωρήσεων.

  1. Η ισχύς των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων, που έχουν συναφθεί κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, παρατείνεται για διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής στην επιχείρησή του, κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου και σχετικής απόφασης του οργάνου διοίκησης του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων.».

Leave a comment