Ν. 4864/21 (ΦΕΚ 237/02.12.2021 τεύχος Α’)

Άρθρο 70
Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Leave a comment