ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – Αριθμ. 64233 (ΦΕΚ 2453/9-6-2021/τ. Β’) – Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download File [182.44 KB] Created: 09/06/2021Share:

Continue Reading